libri

Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni a elaborat Ghidul de reîntoarcere destinat cetățenilor români care decid să revină în țară. În acest ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate și de călătorie, înmatricularea autoturismelor, repatrierea bunurilor, informații despre drepturile la pensie și la asigurările medicale, precum și despre echivalarea și continuarea studiilor.

 

Dacă la reîntoarcerea în ţară, intenţionaţi să vă continuaţii studiile sau să vă echivalaţi diplomele pe care le-aţi obţinut în străinătate, va trebui să vă adresaţi Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, aflat în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. De asemenea, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor este instituția responsabilă pentru echivalarea diplomelor în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.

Dacă sunteți în situația de a vă reînscrie copilul în învățământul românesc

Pentru înscrierea în sistemul educațional românesc este necesară echivalarea studiilor efectuate până în acel moment în străinătate. Până la finalizarea procedurii de echivalare, elevii sunt înscriși ca audienți, indiferent de momentul în care se solicită școlarizarea. Activitatea elevilor audienți se înregistrează în cataloage provizorii, toate mențiunile privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate. Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ.

Dacă sunteți în situația de a vă înscrie copilul la grădiniță

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere-tip (de la prima unitate de învăţământ pentru care se optează sau de pe website-ul inspectoratelor școlare);
 • copie a certificatului de naştere al copilului;
 • copie a cărţii de identitate a părintelui, tutorelui sau a reprezentantului legal;
 • fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;
 • aviz epidemiologic;
 • hotărâri judecătoreşti – dacă este cazul;
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale/specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal.

La înscrierea copiilor în grădiniţele de stat nu se percep taxe.

Link-uri utile:

Învăţământul primar – înscrierea în clasa pregătitoare

În general, pentru înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor cu vârsta corespunzătoare (de obicei, 6 ani împliniți până la data de 31 august a anului de înscriere), părinții/tutorii/reprezentanții legali trebuie să identifice școala de circumscripție - unitatea de învățământ la care este arondată strada de domiciliu.

Documentele necesare înscrierii la clasa pregătitoare sunt:

 • cerere-tip, care se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ;
 • copie a certificatului de naștere al copilului;
 • copie a actului de identitate al părintelui;
 • o copie a documentului prin care Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – dacă este cazul;
 • documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specific, dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție.

Link-uri utile:

 • detalii despre învăţământul primar;
 • detalii despre învăţământul gimnazial.

Echivalarea studiilor, recunoașterea perioadelor de studii și a diplomelor obținute în învățământul preuniversitar din străinătate

Potrivit ghidului MAE, perioadele de studii, respectiv clasele I-X, efectuate în străinătate se echivalează de către inspectoratul școlar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile.

Cum se depun dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate:

 • dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient sau la inspectoratul şcolar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile;
 • în cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia instituită la nivelul unității de învățământ.

Link-uri utile:

 • detalii despre învăţământul liceal;
 • detalii despre învăţământul postliceal;
 • detalii despre învăţământul profesional;
 • detalii despre învăţământul special;
 • detalii despre învăţământul dedicat minorităţilor naţionale;
 • procedura de echivalare a studiilor preuniversitare.

Echivalarea studiilor și recunoașterea perioadelor de studii și a diplomelor obținute în învățământul universitar din străinătate

Perioadele de studii efectuate în învățământul universitar din străinătate se recunosc în vederea continuării studiilor de către instituțiile de învățământ superior din România. Diplomele de nivel Licență, Master și Doctorat sunt echivalate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.

Link-uri utile:

Important: În cazul în care ați dobândit calitatea de conducător de doctorat sau o funcție didactică universitară în străinătate, consultați procedura prezentată pe site-ul CNRED pentru recunoașterea acesteia în România. Anterior întoarcerii în țară, este necesar să verificați pe site-ul CNRED, dacă actele de studii pe care le prezentați trebuie autentificate cu Apostila de la Haga sau supralegalizate.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

http://www.cnred.edu.ro/

Fax. 021 313. 10. 13

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

https://www.edu.ro/

Tel. 021 405.62.00

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna